The New Mayor of Llandovery’s Inauguration Speech
8th June 2018

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF TOWN COUNCILLOR

CYNGOR TREF LLANYMDDYFRI –WARD Y GOGLEDD

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD TREF

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Tref a enwir uchod.

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Tref a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na 20ain Mai, 2019. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

LLANDOVERY TOWN COUNCIL -NORTH WARD
NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF TOWN COUNCILLOR
NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor for the above-mentioned Town Council.

An election will be held to fill the said vacancy if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Town Council to the Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.

If no election is requested as aforesaid, the vacancy will be filled by the Town Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules, 2006.

A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but no later than 20th May, 2019. If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.

DATED the 29th April, 2019.
Arwyddwyd
(Clerc y Cyngor) (Clerk of Council)
Adelaide House
Llandovery
SA20 0YH
By-Elections/